Astronomia z informatyką

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia w specjalności Astronomia z in­formatyką przeznaczone są dla osób zainteresowanych astronomią i jednocześnie zamie­rzających w przyszłości poszukiwać zatrudnienia w dziedzinach związanych z szeroko rozumianymi zastosowaniami informatyki. Obejmują kształcenie w zakresie podstawo­wego kanonu przedmiotów astronomicznych oraz podstawowych przedmiotów z zakresu informatyki ukierunkowanej na różne zastosowania, nie tylko astronomiczne. Istotnym elementem tych studiów jest także kształcenie w zakresie matematyki i fizyki w wymia­rze, który jest niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotów astronomicznych i in­formatycznych.

Absolwent tych studiów będzie posiadał wiedzę wystarczającą dla podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia lub pokrewnym, a także dużą wiedzę praktyczną w zakresie informatyki, pozwalającą mu uzyskać zatrudnienie w wielu dziedzinach, w któ­rych niekoniecznie wymagane jest ukończenie studiów informatycznych na poziomie ma­gisterskim. Takich, potencjalnych miejsc pracy jest bardzo wiele, czego dowodem jest bezproblemowe znajdowanie zatrudnienia przez absolwentów dotychczasowych jednoli­tych studiów pięcioletnich na kierunku Astronomia, w czasie których prowadzi się rów­nież intensywne kształcenie w zakresie informatyki.

Program studiów na specjalności Astronomia z informatyką obejmuje między innymi następujące przedmioty:

Studia w zakresie Astronomii z informatyką realizowane są od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Fizyki UAM przez Instytut: Obserwatorium Astronomiczne. Instytut posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę uprawnioną do prowadzenia studiów w specjalności Astronomia z informatyką. Kierunek Astronomia uzyskał już w 2003 roku, jako jeden z pierwszych w UAM, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywnie zostały ocenione zarówno kadra nauczająca, jak i programy nauczania. Obserwatorium Astronomiczne UAM posiada duże możliwości prowadzenia obserwacji astronomicznych, w podstawowym zakresie przy ul. Słonecznej w Poznaniu, a bardziej zaawansowane instrumenty, w tym nowoczesne teleskopy do obserwacji fotome­trycznych i spektroskopowych znajdują się w Borowcu koło Kórnika. Dla poznańskich astronomów dostępny jest także znajdujący się w RPA największy obecnie na świecie te­leskop SALT, o średnicy lustra 11 metrów, którego współwłaścicielem, wraz z innymi polskimi i zagranicznymi obserwatoriami, jest Obserwatorium Astronomiczne UAM.

Obserwatorium Astronomiczne UAM jest także dobrze wyposażone w sprzęt kompute­rowy umożliwiający kształcenie informatyczne na dobrym poziomie.

Wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia mają, po przeprowadzeniu od­powiedniej procedury kwalifikacyjnej, możliwość kontynuowania studiów drugiego stop­nia (magisterskich) na kierunku Astronomia, na którym będą dominowały głównie przed­mioty zawierające pogłębione treści astronomiczne. Najlepsi absolwenci studiów magi­sterskich mogą kontynuować studia trzeciego stopnia (dotychczas doktoranckie) w zakre­sie astronomii, które również są prowadzone na Wydziale Fizyki UAM przez Obserwato­rium Astronomiczne.

2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch