Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia w specjalności Astronomia i za­stosowania sztucznych satelitów przeznaczone są dla osób zainteresowanych astronomią i jednocześnie zamierzających w przyszłości poszukiwać zatrudnienia w dziedzinach zwią­zanych z szeroko rozumianymi zastosowaniami sztucznych satelitów. Obejmują kształce­nie w zakresie podstawowego kanonu przedmiotów astronomicznych oraz przedmiotów związanych z wykorzystaniem sztucznych satelitów w dziedzinach takich jak np.: glo­balna nawigacja GPS, GALILEO, teledetekcja satelitarna, czy satelitarne badania Ziemi. Istotnym elementem tych studiów jest także kształcenie w zakresie matematyki i fizyki oraz podstaw informatyki w wymiarze, który jest niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotów kierunkowych.

Absolwent tych studiów będzie posiadał wiedzę wystarczającą dla podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia lub pokrewnym, a także dużą wiedzę praktyczną w zakresie różnych zastosowań sztucznych satelitów, pozwalającą mu uzyskać zatrudnie­nie w dziedzinach, w których wykorzystuje się technologie satelitarne. Wobec gwałtow­nego rozwoju technik satelitarnych w wielu dziedzinach, w szczególności w związku z wprowadzeniem w najbliższych latach europejskiego sytemu nawigacji satelitarnej GALILEO, takich, potencjalnych miejsc pracy jest i będzie bardzo wiele.

Program studiów na specjalności Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów obejmuje między innymi następujące przedmioty:

Studia w zakresie Astronomii i zastosowań sztucznych satelitów realizowane są od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Fizyki UAM przez Instytut: Obserwatorium Astronomiczne. Instytut posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę uprawnioną do prowadzenia studiów specjalności astronomia i zastosowania sztucznych satelitów. Kierunek Astronomia uzyskał już w 2003 roku, jako jeden z pierwszych w UAM, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywnie zostały oce­nione zarówno kadra nauczająca, jak i programy nauczania. Obserwatorium Astrono­miczne UAM posiada duże możliwości prowadzenia obserwacji astronomicznych, w pod­stawowym zakresie przy ul. Słonecznej w Poznaniu, a bardziej zaawansowane instru­menty, w tym nowoczesne teleskopy do obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych znajdują się w Borowcu koło Kórnika. Dla poznańskich astronomów dostępny jest także znajdujący się w RPA największy obecnie na świecie teleskop SALT, o średnicy lustra 11 metrów, którego współwłaścicielem, wraz z innymi polskimi i zagranicznymi obser­wato­riami, jest Obserwatorium Astronomiczne UAM. Część programu studiów będzie realizowana w połączeniu z Obserwatorium Astrogeodynamicznym PAN w Bo­rowcu, które specjalizuje się w badaniach Ziemi za pomocą sztucznych satelitów wyko­rzystując różne techniki obserwacyjne, w tym laserowe i GPS.

Wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia mają, po przeprowadzeniu od­powiedniej procedury kwalifikacyjnej, możliwość kontynuowania studiów drugiego stop­nia (magisterskich) na kierunku Astronomia, na którym będą dominowały głównie przed­mioty zawierające pogłębione treści astronomiczne. Najlepsi absolwenci studiów magi­sterskich mogą kontynuować studia trzeciego stopnia (dotychczas doktoranckie) w zakre­sie astronomii, które również są prowadzone na Wydziale Fizyki UAM przez Obserwato­rium Astronomiczne.

2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch